• Tư vấn đa văn hóa
  • Tài liệu liên quan đến phòng chống thiên tai
  • Thông tin cuộc sống tại địa phương
  • Các đường link hữu ích
  • Tiếng Nhật dành cho bậc phổ cập giáo dục