Tiếng Nhật dành cho bậc phổ cập giáo dục

Chương trình hỗ trợi tiếng Nhật dành cho trường học (chương trình được ủy thác của phòng giáo dục thành phố)